Happy Birthday!!! July 23, 1986 (36) Ayaka Komatsu